Landskapets teater - naturen i förändring

Fågelriket

Ett himmelrike för fåglar
Tycker du om fåglar? I så fall befinner du dig i ett område som genom en kombination av goda grundförutsättningar, naturvård och miljöåtgärder numera är ett himmelrike för fågellivet. Förutsättningarna är goda för många arter genom att det finns både våtmarker och torr sandjord. Numera sägs Fågelriket med Vombs ängar, Klingavälsån och Krankesjön vara Sveriges artrikaste fågelområde i inlandet.

Var glad när du ser en glada
Under större delen av 1900-talet minskade antalet fåglar, inte bara här utan i hela västvärlden, beroende på utdikningar för ökad åkerareal och genom riklig använd-ning av växtgifter. De senaste decennierna har istället ett stort arbete lagts ner på att få ett renare jordbruk och en friskare miljö. Här längs Kävlingeån har vattenrenande projekt gynnat fågellivet genom att det blivit många fler vatteytor. De många rovfåglar man numera ser här i Fågelriket, inte minst under vintern, är ett hälsotecken som visar att miljögifterna minskat. Så bli glad när du från Bligehöj ser gladorna sväva högt över marken.

Krankesjön – kom fåglarna nära
Det finns många fågeltorn i Vombområdet, både runt Krankesjön och längs Klingavälsån. Det mest speciella är gömslet kallat ”Ivassen” som man når via en träbrygga ut i Krankesjön. Parkeringen ligger nära byn Silvåkra. Här har också Skåneleden en av sina rastplatser med vindskydd och grillplats.

Vombs ängar – fågelreservat året om
Mellan byarna Silvåkra och Vomb finns flera fågeltorn, bl.a intill Klingavälsån. Det finns även ett gömsle vid Käv-lingeån nära dess startpunkt vid Vombsjön. Ett fågeltorn med rullstolsramp finns intill vägen längs Vombsjöns västra strand.


Geologi - dramatik i slow motion

Berg upp, och ned
Vombsänkan är en del i ett geologiskt mycket intressant område i nor-ra Europa. Diagonalt genom Skåne löper en omfattande sprickzon i bergrunden och här möter den urbergshårda kontinentplattan Baltika i norr Mellan-europas mjukare sedimentlager i söder. Rörelserna i den skånska geologin har varit dramatiska. Romeleåsen som ses på andra sidan Vombsänkan är en horst, urberg som tvingats rakt upp när Baltika kolliderat med kontinent-plattan Avalonia. Samtidigt sjönk ett annat urbergsblock och Vombsänkan bildades.

På kanten av ett stup
Även om det inte ser ut så för blotta ögat, står du just nu på kanten av ett stup. Under Bligehöj löper en spricka rakt ner genom lerskiffer, kalk- och sandsten innan den når urberget. Under dalens botten kommer motsvarande ur-berg först omkring 1000 m längre ner. Man kan se de siluriska lerskiffrarna där de ligger blottade i bäckravinen 300 m öster om Bligehöj där Skåneleden följer ravinen upp till Hjularöds slott.

Det rör sig!
När den siluriska skiffern bildades befann sig den Baltiska kontinenten på betydligt sydligare breddgrader, i höjd med mellersta Afrika. Det ser man på de typer av fossil som finns på 20 -100 meters djup under Bligehöj och nere under dalens botten. Än idag fortsätter den Baltiska konti-nenten sin resa mot nordost. Landskapet vi befinner oss i är alltså inte stilla utan rör sig. Med geologiska mått mätt, dessutom i rask fart, ett par cm om året!


Jökel vad det var vatten här en gång i tiden!

Ett dån av forsande vatten
Vid den senaste istidens slut, i Skåne för 11.500 år sedan, strömmade avrinningsvattnet från inlandsisen genom Vombsänkan i riktning mot Öresund. Tidvis fylldes Vomb-sänkan upp och blev en stor sjö. Vattnet har gått nästan ända upp till den plats där Bligehöj är idag. Vid Gård-stånga, 13 km västerut, fanns en fördämning som till slut brast. Dånet från jökelloppet måste varit enormt när vattnet forsade iväg i en flod av kallt smältvatten.

Sand, grus och isblock
Tänk dig kanten av en glaciär, så som de ännu kan ses på Grönland eller Antarktis. Under istiden var tjockleken på isen kanske upp till 1500 meter. Vid istidens slut blev isen tunnare och därmed skörare. Block bröts loss, föll ner vid glaciärkanten för att sedan långsamt smälta bort. Vomb-sjön som vi ser österut från Bligehöj, liksom Krankesjön som är dold i tallskogen söderut, är båda resterna av sådana jättelika isblock.

Vått då, torrt nu
I Vombområdet är alltså resterna från inlandsisen en sandig jord med jättelika gropar av det som tidigare varit isblock. Groparna är i vår tid områdets sjöar eller mullrika våtmarker.

Från forsande isflod till sömniga åar
Av det som vid inlandsisens slut var en jättelik isflod genom Vombsänkan finns idag bara en stillsam å. Men kärt barn har flera namn, även denna å. Längst ut vid Öresund heter den Lödde å, längre upp Kävlingeån. Vid Vombsjön verkar ån ha sin startpunkt, men på gamla kartor ser man tydligt att vattensystemet fortsätter upp i Klingavälsån. Denna lilla å, på många ställen inte mer än ett dike, verkar för ögat vara anspråkslös. Men den är i stort sett orörd av utdikning och har därför genom årtusendena fått behålla sitt slingrande, sk. meandrande, lopp. Idag är Klingavälsån ett av Skånes största naturreservat med ett mycket värdefullt ekosystem.


Mosaiklandskapet i Vombsjösänkan

Ett landskap i ständig förändring
Vombsänkan har som en följd av sin ibland våldsamma geologiska historia idag en varierad naturtyp med både våtmarker, torvmossar, sand och grus. Det är ett landskap i ständig förändring.

Rik jordbruksbygd och fint fiske
Ända sedan de första jägarna kom vandrande upp längs ån efter istiden har det levt människor i dalgången. Jakt, fiske och senare rikligt med bete var det som fick människorna att slå sig ner här. Idag finns här både mindre jordbruk, de som skiftades ut från byarna, och stora gods som Övedskloster och Hjularöd. Vombsjön har fortfarande ett rikt fiske och är idag färskvattentäkt för Lund och Malmö.

Revingehed
Hedmark har långt tillbaka i historien använts som militära övningsplatser. 1888 invigdes Södra Skåningarnas för-läggningsplats vid Revingehed. Det militära övningsfältet används än idag och är även ett skyddat Natura 2000-område som hålls öppet från igenväxning med betande nötboskap. Övningsfältet är öppet för allmänheten men besökare uppmanas till försiktighet. Vid bron över Kävlingeån mellan Harlösa och Silvåkra finns en skylt med mer information.

Vita hjortar
Både fågel- och djurlivet är rikt i Vombsjösänkan. I skog-arna mellan Hjularöd och Övedskloster lever en vit hjort-stam. Har du tur kan du själv se den från vägen vid något skogsbryn mellan Harlösa och Övedskloster.


Vägkorsningen mellan tid och rum
Vid Bligehöj möts tre vandringsleder, Skåneleden och två Pilgrimsvägar. På denna plats skapade Harlösa byalag med bidrag på Leader Lundalands projekt Vandra i Skåne ”Landskapets teater” år 2014 för vila längs vägen och nyfikenhet på landskapet vi lever i.

Vandra i Skåne
Om ”Landskapets teater” inspirerar dig till att upptäcka landskapet genom vandring kan vi också berätta att Skåne har 100 mil utmärkta vandringsleder!


Vandra i Skåne http://vandraiskane.se  

Pilgrimsvägen www.pilgrimsvagen.se

Skåneleden www.skaneleden.se

Visit Skåne http://vandring.skane.org

Rundvandringar www.rundvandringar.se